تنظيمات قالب Style switcher

رنگ نماها

دستگاه کارتخواندر ساختمان هاي پرتردد ادارات، اعم ازدولتي و غير دولتي، دفاتر مهندسي، فروشگاه ها و ... کنترل و نظارت بر رفت و آمد و تعيين سطح دسترسي پرسنل و مراجعه کنندگان از اهميت ويژه برخوردار است. 
مدیری که میخواهد فقط خودش و منشی امکان ورود به اتاقش را داشته باشد، پزشکی که تمایل دارد برای قسمت های مختلف ساختمان سطح دسترسی تعیین کند و یا اداره ای که با ارباب رجوع های مختلف سروکار دارد (همانند استانداری و یا فرمانداری و یا اداره های مرکزی بیمه و ...) و باید هرکدام از مراجعه کنندگان به قسمت مربوطه و نه بخش های دیگر راهنمایی شوند و ده ها مورد و چالش دیگر، مسائلیست که می توان از طریق دستگاه کارتخوان هوشمند این شرکت، برطرف شود. به عنوان مثال در یک استانداری، نگهبان به هرکدام از مراجعین کارت ورود مربوط به آن بخش را ارائه می دهد تا فردی که قصد دارد به بخش عمرانی برود، از اتاق استاندار سر در نیاورد.

کارکرد آسان و ايمني بالا، استفاده از اين دستگاه را بسيار سهل و آسان نموده. فقط کافيست که افراد، کارت و يا تگ مغناطيسي خود را به دستگاه کارتخوان نزديک کنند تا درب ساختمان و يا درب قسمت مورد نظر آنها باز شود.

ديگر نگران گم شدن کليدهاي خود و مسائل و مشکلات ناشي از آن نباشيد زيرا با استفاده از سيستم کنترل تردد شرکت هوشمندسازان؛ ديگر نياز به حمل کليد نيست. چرا که در 
صورت مفقود شدن هر کدام از کارت ها و يا تگ هاي مغناطيسي، به راحتي مي توان کارت و يا تگ مورد نظر را از مدار خارج نمود.